Tilläggsmodul

Federerad inloggning

Federation gör det möjligt för användaren att via en inloggning (det som även kallas Single-Sign-On) nå samtliga e-tjänster i den egna organisationen.

Federerad inloggning underlättar både för den enskilda användaren och för administrationen av användarkonton och behörigheter.

Tilläggsmodulen Federerad inloggning innebär i korthet att tjänsteleverantören nyttjar användarorganisationens IDP för att autentisera användaridentiteter och behörigheter. Vitec Appvas federation omfattar MCSS Administrationsgränssnitt och MCSS Signeringsapp. Federationen tillämpar standarden OpenID Connect.

Fördelar

Möjliggör ökad säkerhetsnivå och större flexibilitet
Identiteter och behörigheter kontrolleras av användarorganisationen
Effektiv administration av konton- och användaruppgifter
Enkel inloggning för användaren
product-federated_sign_in-ios-2000w_margin

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.