Tilläggsmodul

Loggverktyg

Lagstiftningen ställer krav på regelbundna kontroller för att upptäcka om någon obehörig försöker komma åt sekretessbelagda personuppgifter. Dessa kontroller ska dokumenteras och vara utformade så att de kan utgöra ett underlag för utvärdering. 

 

Med hjälp av Loggverktyget i MCSS kan lagkravet uppfyllas samtidigt som både informations- och patientsäkerheten förbättras. Rapporter som fås via Loggverktyget bildar ett värdefullt underlag för ett effektivt och systematiskt arbete med logguppföljning.

 

Så här fungerar det

Varje månad skapas automatiskt en loggrapport där stickprov genomförs på personalens aktiviteter som rör åtkomst av personuppgifter. I rapporten kan du se:

Åtkomst till patientuppgifter som skett ett stort antal gånger
Åtkomst till resurser som användaren inte är behörig till
Åtkomst till patiens uppgifter utanför EU/EES eller via tredje land.
Antal uttag av kontrolläkemedel i förhållande till antalet signeringar
Intrångsförsök vid autentisering och låsning av användarkonton
Åtkomst vid avvikande tidpunkter eller enheter
Sökningar på person av medialt intresse
Upprepad åtkomst till skyddade eller känsliga personuppgifter

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.